Hlavním tématem voleb před čtyřmi roky byla stavba nové základní školy a i s ohledem na další demografický vývoj naší obce zůstává oblast školství i nadále jednou z našich priorit. Nepříjemné události posledních měsíců týkající se výpadků dodávky pitné vody do Chýně přinesly další neméně závažné téma, symbolem jehož finálního řešení je stavba vodojemu. Problémy s nedostatečným tlakem ve vodovodní síti nejsou zdaleka nové, frekvence a délka výpadků pro výše položené oblasti obce je letos ovšem zcela abnormální a nepřijatelná. Stávající situace je výsledkem několikaletého vývoje a kombinací více různých přičin, letos mimo jiné i extrémně suchým počasím. Více informací lze nalézt na webu obce v článku Historie vodojemu a vody a v článku Dotazy k vodě, část 2.

Situace by se měla zlepšit v průběhu srpna, kdy budou zapojeny dočasné vodojemy - vaky. Je to ale řešení provizorní a úkolem pro příští volební období je najít řešení definitivní, které zajistí dodávky pitné vody pro Chýni i přes její budoucí růst. Dále platí, že výpadky dodávek pitné vody nejsou jediným problémem, který Chýni v souvislosti s vodou trápí. Vodovodní a kanalizační síť bude potřeba řešit komplexně s dlouhodobou koncepcí.

Pitná voda

Vodojem Definitivní zajištění dodávek pitné vody přinese až výstavba velkokapacitního vodojemu. V současnosti je vodojem ve stádiu existující projektové dokumentace a podané žádosti o dotaci na stavbu, která prošla úspěšně čtyřmi koly hodnocení (formální a věcná správnost, způsobilost a posouzení vynaložených prostředků). Nyní zbývá již poslední páté kolo, v němž se rozhodne, které z podaných projektů dotaci získají. Výsledek je pro nás stejně jako před čtyřmi lety v případě nové školy klíčový, ani stavbu vodojemu by z vlastních prostředků obce nebylo možné realizovat (předpokládané náklady jsou mezi 40 a 50 mil Kč).
Aktualizace 2.8.2018: Ministerstvo životního prostředí právě zveřejnilo výsledky hodnocení žádostí o dotaci, a žádost Chýně o dotaci na výstavbu vodojemu byla úspěšná! Nejkritičtější moment celého projektu je tedy za námi a může začít příprava na samotnou stavbu.

Naším plánem a cílem je spustit vodojem do konce roku 2019. Bez nadsázky se dá říci, že zatímco stavbou tohoto volebního období byla nová základní škola, stavbou příštího období bude vodojem. Pouhá stavba vodojemu ovšem nestačí - navazovat na ni musí smluvní zajištění navýšení dodávek pitné vody od našich dodavatelů. I tato jednání již několik měsíců probíhají, ale nejsou jednoduchá a jejich úspěšné završení bude jedním z důležitých úkolů příštího vedení obce.

Jednou z diskutovaných možností, jak zlepšit a zároveň výrazně zlevnit zásobování Chýně pitnou vodou, je nalezení vlastních zdrojů vody pomocí vrtů. Přestože se o této možnosti již léta debatuje a "podzemní jezero pod Chýní" se stalo již téměř součástí chýňského folklóru, praktická realizovatelnost tohoto projektu je zatím zcela nejasná. Proto ověříme, zda vlastní chýňské vrty jsou technicky a finančně reálné a zda je pro obec výhodné se touto cestou vydat. Pokud ano, zahájíme kroky k realizaci tohoto projektu.

Čistička odpadních vod

Přestože ČOV byla definitivně zkolaudována teprve před pěti lety, začíná se rychle blížit hranici své kapacity a některé technologie nevyhovují současným standardům. Řešením problému je rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity ČOV až na cca 9000 ekvivalentních obyvatel (nyní je maximální kapacita 6000 EO).

V rámci těchto úprav se chceme zaměřit také na ekologické aspekty čištění odpadních vod, a proto navrhujeme doplnit čistící proces o systém druhotného biologického přečištění kořenovým systémem a také zavést zpracování kalů z čističky tak, aby je bylo možné využít buď jako energetický zdroj nebo jako hnojivo. Tento krok je nejen ekologický, ale také sníží provozní náklady čističky a tím v důsledku i cenu stočného. Těmito kroky se zároveň připravíme na změnu legislativy, která se v problematice nakládání s odpadními vodami chystá a která bude pravděpodobně na využití odpadů z čištění klást důraz.

Kanalizace

Dešťová a splašková kanalizace se jeví na první pohled méně problematická než dodávky pitné vody. Zdání ovšem klame. Zvláště dešťová kanalizace není v dobrém stavu. Na několika místech její kapacita nepostačuje a při přívalových deštích dochází k zaplavování ulic a nemovitostí. Proto připravíme a zahájíme komplexní rekonstrukci a dobudování dešťové kanalizace v Chýni. Splašková kanalizace vyžaduje v dlouhodobém horizontu rovněž komplexní revizi a zkapacitnění. Jedním z konkrétních kroků v rámci úprav splaškové kanalizace bude instalace sekčních šoupat do systému, která výrazně zjednoduší opravy domácích čerpadel a zmírní dopady občasných velmi nepříjemných havárií, při kterých dochází k zpětnému nátoku splaškových vod do domácností.

V neposlední řadě zintenzivníme již započaté kamerové zkoušky, abychom zamezili vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace, což je sice barbarská, nelegální, ale v Chýni bohužel zatím stále nikoli ojedinělá praxe. Zdánlivě méně problematické, ale stejně tak nelegální je vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace. I zde se pokusíme, v rámci možností daných nám legislativou, o omezení tohoto nešvaru, který skrze zvýšenou cenu stočného v důsledku zasahuje do peněženek nás všech.


Zpět na přehled programových bodů