V dalších čtyřech letech chceme pokračovat v obnově chodníků a silnic. Projektové dokumentace pro úpravu všech nezpevněných povrchů, špatných chodníků a silnic jsou buď již hotové včetně stavebního povolení, nebo ve finálním stádiu příprav. Počítáme s vybudováním bezbariérových úprav chodníků, míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce na potřebných místech.

Asfaltový povrch v doposud nezpevněných ulicích: Nad Baštou, Obecní, Dlouhá, Lomená, ...

Generel silnic Čtyři roky jsme prováděli drobnější opravy, budovaly chodníky z dotací a stavěli úseky silnic, které měly nejvyšší prioritu. Nyní máme stavební povolení a projektové dokumentace na většinu chybějících silnic. Jedním výběrovým řízením chceme vybrat dodavatele k realizaci celého souboru najednou. Tím dojde k nemalé úspoře finančních prostředků za zřízení staveniště, přesuny hmot, vytyčovací práce a mnohé další. Věříme, že se nám podaří sehnat příspěvky z kraje nebo Ministerstva pro místní rozvoj, abychom realizaci mohli urychlit. Se silnicemi počítáme dořešit a vybudovat dešťovou kanalizaci či tam, kde to podmínky umožňují, lokální vsaky. Budeme pokračovat ve veřejných setkáních s obyvateli dotčených ulic během projektování napojení komunikací a chodníků, aby bylo zvolené řešení realizace pro ně co možná nejpřínosnější.

Kompletní rekonstrukce ulic: Ke Skále, Okružní, ...

Ulice Ke Skále a Okružní patří mezi nejvytíženější v obci. Přitom nebyly postaveny ani rekonstruovány na zátěž, kterou nyní prochází. Ulice Ke Skále nemá žádnou podkladovou vrstvu (tzv. kufr) a není odvodněna. Ulice Okružní leží na pískách a nemá stabilizované podloží ani dostatečně kvalitní asfalt na to, aby vydržela nápor, který přináší automobilový provoz u školky. U obou těchto silnic musí dojít ke komplexní rekonstrukci od spodních vrstev, včetně dešťové kanalizace.
Povrch v ulicích Za Školou, V Pískách, Spojová a Květnová je také už velmi starý a potřebuje rekonstrukci. Vzhledem k jejich šířce a k tomu, že se nacházejí v klidové zóně obce, plánujeme v těchto ulicích začlenit chodníky do komunikace a doplnit ulice o vzrostlou zeleň i parkovací místa.

Třetí etapa revitalizace centra obce

Vybudování chodníků směrem k Pivovarskému dvoru je další etapou dlouhodobbého projektu revitalizace centra obce. Projekt je hotový a před realizací zbývá dořešit dvě sporná místa. První je změna názoru bytového družstva na podobu chodníku před jejich nemovitostí a druhé soudní spor o jeden z dotčených pozemků patřící pozemkovému fondu. I přes tyto komplikace věříme, že se podaří předložit žádost o dotaci na projekt v listopadovém termínu a realizovat jej v jarních měsících roku 2019.


Zpět na přehled programových bodů