Pošta Partner Jedním z problémů, které Chýni trápí, je nepříliš široká nabídka základních služeb občanské vybavenosti. Stejně jako další oblasti - infrastruktura, nebo školství - ani rozšiřování služeb nemělo šanci stačit extrémnímu nárůstu počtu obyvatel. Zároveň platí, že řada služeb občanské vybavenosti spadá do působnosti komerční sféry a obec má tak pouze nepřímou možnost jejich rozšiřování ovlivnit. Přesto jsme se již v uplynulých letech snažili pro rozšiřování služeb v obci vytvářet vhodné podmínky. V následujících letech by tato snaha měla přinést ovoce a zároveň chceme dále pracovat na těch projektech, které obec přímo ovlivnit může.

Větší dostupnost zdravotních služeb

Rostoucí obec sebou přináší i poptávku po větším rozsahu zdravotních služeb. V této oblasti je naší prioritou podpořit zřízení lékárny a rozšiřování specializací lékařů (gynekologie, pediatrie, zubní, ...). Na základě dosavadních jednání s příslušnými investory je vytipováno více možností realizace. Jsme připraveni podpořit jak individuální projekty, tak centralizované řešení zdravotního střediska.

Dům s pečovatelskou službou

Zatím Chýni zaměstnává spíše velké množství dětí ve škole a školce, ale nesmíme zapomínat ani na starší generaci. Začneme proto pracovat na vybudování domu s pečovatelskou službou pro naše starší či zdravotně znevýhodněné spoluobčany. V komplexu bychom rádi vybudovali i byty pro chýňské seniory, kteří nepotřebují trvalou péči. Není reálné slibovat, že tento dům v nejbližších letech postavíme, ale minimálně připravíme stavbu do fáze připraveného pozemku a schválené projektové dokumentace tak, aby bylo možné stavbu následně zahájit. Pokud se objeví možnost získat pro financování projektu evropské či národní dotace, uděláme vše pro její získání, které by urychlilo možnost zahájení realizace projektu.

Prodejna potravin

Prodejna potravin a obchody obecně nepatří do působnosti obce. Můžeme proto pouze podporovat budování těchto objektů při jednání s potenciálními zájemci a s developery. U všech nových lokalit se snažíme o změny minulých plánů stoprocentní zastavěnosti a prosazujeme vyčlenění dostatečného místa pro komerční prostory. V tuto chvíli je v přípravě vybudování supermarketu v lokalitě V Roklích, naší snahou je, aby tento obchod byl co nejdříve otevřen. Zároveň ovšem musíme konstatovat, že výstavbě supermarketu není možné podřídit další zájmy obce a jejích občanů. Při vyjednávání o změnách v zastavění lokality V Roklích nemůžeme v zájmu výstavby supermarketu ustoupit všem, často nepřijatelným, návrhům developera. Menší komerční objekt je v plánu i v lokalitě Pod Horou (předpoklad 2021-2022) a prostory jsou vyčleněny i jako součást lokality Opatovka (předpoklad 2020-2021).

Hasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Chýni se rozrůstá a v posledních letech se účastnil i několika velkých zásahů. Podmínky v současné hasičské zbrojnici na Obecním úřadě jsou nedostatečné, chybí dostatečné zázemí šaten, sprch i denní místnost. Proto chceme vybudovat za přispění dotačních titulů novou hasičskou zbrojnici na obecním pozemku vedle obecního úřadu. Tato zbrojnice poskytne moderní zázemí nejen hasičům, ale také strážníkům obecní policie.

Prostor hřitova

Chýňský hřbitov, slavnostně vysvěcený v listopadu 1924, si po téměř sto letech existence zaslouží pozornost a projekt dalšího rozvoje. Na hřbitově stojí chátrající objekt bývalé márnice, která již dlouho neslouží svému účelu. Jde přitom o zajímavý prostor, který je možno za neveliké náklady rekonstruovat a proměnit tak v důstojné místo pro duchovní a obřadní využití. Chýňský hřbitov také v tuto chvíli nenabízí prostor pro uložení pohřebních uren - kolumbárium. I tento nedostatek chceme odstranit a kolumbárium vybudovat. Celý prostor doplníme zelení, aby i v budoucnu představoval důstojné místo pro pietu.


Zpět na přehled programových bodů