trvalkový záhon Péče o životní prostředí a zeleň je oblast se zcela jiným charakterem než rozsáhlé projekty v podobě vodojemu, školy či rekonstrukce ulic. Na rozdíl od velkých jednorázových akcí se jedná o kontinuální snahu udržovat a zlepšovat naše okolí. O hledání způsobů jak zpříjemňovat prostředí, ve kterém žijeme. Jedním z takových malých, ale příjemných kroků, je postupné budování trvalkových záhonů v obci, ve kterém chceme pokračovat. Dalším příkladem je vytrvalá snaha zajistit alespoň malé ostrůvky zeleně i v nově budovaných lokalitách. I v této oblasti se ale najdou větší plány s dlouhodobým dosahem. Některé z nich již byly zahájeny a je třeba je dokončit nebo rozvinout, další bychom v nadcházejících letech chtěli realizovat.

Revitalizace horního toku Litovického potoka

Litovický potok, který se v Šárce přejmenovává na Šárecký, pramení na našem území. Velká část jeho toku prošla v minulých dobách velmi necitlivou regulací, napřímením a celkovou devastací. V posledních letech byl Litovický potok revitalizován ve velké části svého toku na území Hostivice. Částečné plány na jeho revitalizaci v chýňském katastru sice existují, ale zatím nebyly realizovány. Celá oblast Litovického potoka je ekologicky i rekreačně nejhodnotnější území Chýně. Celkovou revitalizaci proto považujeme za jednu z nejdůležitějších výzev pro zlepšení životního prostředí v Chýni. Je to dlouhodobý projekt, který chceme v nejbližších letech kvalitně připravit a zahájit.

Projekty v programu zadržení vody v krajině

Celé Česko se v posledních letech potýká s nedostatkem srážek a lze očekávat, že sucho bude pokračovat. Lepší zadržování vody v krajině se proto stává celostátní prioritou a stále více získává podporu z dotačních titulů. Chýně se svými prameništi a rybníky by se do těchto projektů určitě měla zapojit. Chceme se soustředit jak na drobné úpravy, jako např. úprava samotného pramene Litovického potoka nebo lokální vsak dešťových vod, tak na větší plány, jakým je např. již zmíněná revitalizace celého horního toku Litovického potoka, při které bude funkce zadržení vody v krajině hrát významnou roli. Užitečným krokem k zadržení většího množství vody v Chýni by bylo obnovení Mlýnského rybníka. Ten byl vedle Bašty a Strahovského rybníka třetí velkou vodní plochou nacházející se na území Chýně. Tento projekt chceme pečlivě zvážit, zhodnotit jeho realizovatelnost, přínosy i případná negativa, a po případném kladném vyhodocení započít s jeho realizací.

Rozvoj ekologického hospodaření s bioodpady

Zavedli jsme sezónní svoz bioodpadu pro chýňské domácnosti. Naším dalším cílem je svoz bioodpadu rozšířit na celoroční. V souvislosti s tím plánujeme také rozšíření vlastního zpracování v obecním sběrném dvoře. Takto vzniklý kompost bude sloužit k obohacení půdy na obecních pozemcích i jako hnojivo v biokoridoru. Efektivnější zpracování odpadů bude jedním z přínosů plánovaného zřízení Technických služeb Chýně.

Rozšíření chovu koz a ovcí pro ekologickou údržbu obecních luk

Založení "obecního stáda" koz a ovcí se osvědčilo. V současné době se stádo již aklimatizovalo a pro nadcházející roky plánujeme vytvoření větších prostranství luk mezi rybníky Bašta a Strahovským, které by byly přirozeně udržovány spásáním.

Dokončení výsadby a úpravy lesního koridoru Uhlířka

Biokoridor Uhlířka se táhne od lesíku Třetí skála za železniční tratí až k Hájku. Velkou část se podařilo osázet v minulých dvou letech a díky tomuto projektu vzniká nejen nová oblast pro rozvoj a podporu biodiverzity v místním i regionálním měřítku, ale také nová oblast pro procházky. Naším cílem je dokončit plánovanou výsadbu v biokoridoru až k Hájku, ale také dobudovat pěšinu po okraji vysázených dřevin a zpřístupnit tak tuto oblast obyvatelům obce. Propojením nové pěšiny s existující asfaltovou cestou od přejezdu ke křížku vznikne v Chýni nový příjemný vycházkový okruh o délce cca 2,5 km.

Výsadba stromořadí, alejí i solitérních stromů v uličním prostranství

Určitým nedostatkem Chýně jsou chybějící stromy v ulicích. V některých částech je ale ještě možné situaci zachránit nebo alespoň trochu zlepšit. Výsadbou stromů se sníží prašnost v ulicích a zároveň se zvýší lokální retence vody. Významným efektem stromů v zástavbě je při současném oteplování i poskytování přirozeného zastínění. Jedním z našich konkrétních plánů je založení platanové aleje v ulici Ecksteinova.


Zpět na přehled programových bodů