Program ESO z roku 2014

Splnili jsme cíle z 2014

V předchozích volbách jsme připravili velmi propracovaný a detailní program, který nás odlišil od ostatních kandidujících uskupení. Kromě plánů "CO" bychom chtěli v obci v jednotlivých oblastech zajistit, jsme měli dobře promyšleno i "JAK" daných cílů dosáhnout. Volby jsme v roce 2014 vyhráli (detaily viz server volby.cz) a získali pozici starostky, kterou vykonává Mgr. Anna Chvojková. Díky tomu jsme dostali příležitost, ale i zodpovědnost, náš program naplnit. Zejména díky vysokému pracovnímu nasazení, elánu, zkušenostem a vždy konstruktivnímu, optimistickému přístupu lídra naší kandidátky se nám ambiciózní program z roku 2014 podařilo z cca 90% splnit.

Nová ZŠ v Chýni

Splnění hlavní a nejtěžší z našich čtyř priorit - dokončení stavby nové ZŠ a zahájení jejího využívání již od září 2017 byl malý zázrak. Ten se začal rodit už v roce 2012, kdy Anna Chvojková ještě v roli řadové obyvatelky obce přesvědčila na základě zpracované demografické studie a dalších argumentů tehdejší školskou radu, že kromě kapacity MŠ je nutné začít intenzivně řešit i otázka kapacity ZŠ. Školská rada následně podpořila záměr nové školy na zastupitelstvu obce a byl založen Výbor pro výstavbu nové základní školy. V něm se Anna Chvojková aktivně podílela na zpracování podrobné analýzy s jasným doporučením, že nová ZŠ je pro Chýni nezbytná.

Po volbách již v pozici starostky obce během hektického měsíce zpracovala projektový záměr a 23.12.2014 byla předložena žádost o dotaci - zde se sluší připomenout zásluhy Ing. Věry Kovářové, která příslušný dotační titul v parlamentu pomohla prosadit. V roce 2015 následovala architektonická soutěž a podařilo se získat dotaci. V roce 2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v říjnu 2016 byla zahájena realizace stavby s šibeničními termíny, za jejichž zvládnutí patří dík realizační firmě PKS. Celý leden 2017 stavba kvůli silným mrazům stála, ještě v červenci mnozí pochybovali, že je reálné stavbu včas dokončit. Řemeslníci pracovali 18 hodin denně, 7 dní v týdnu, starostka byla na stavbě obden, nervy měli všichni napjaté k prasknutí. Odměnou všem zainteresovaným pak bylo pondělí 4.září 2017, kdy nová škola slavnostně přivítala rekordní počet školáků z Chýně!

Pro vedení obce tím ale rozhodně práce neskončila, bylo nutné řešit opakované výběrové řízení na vybavení interiéru školy a také se pokračovalo ve stavbě multifunkční sportovní haly. Organizace projektu stavby školy byla minimálně z 80% na starostce obce, přičemž po celou dobu bylo samozřejmě nutné zajišťovat i všechny ostatních činnosti obecního úřadu. Budova školy je přitom jen nezbytnou podmínkou pro zajištění vzdělávání. I proto bylo nutné, aby od ledna 2017 nastoupila místostarostka ing. Petra Vacková na úřad jako uvolněná (tj. na plný úvazek) a převzala veškeré vnitřní záležitosti v oblasti školství a vzdělávání, včetně spolupráce s ředitelem školy. I paní místostarostce a celému kolektivu školy patří rovněž velký dík za jejich podíl na zvládnutí celého náročného projektu, největšího v dosavadní historii obce.

Ostatní priority a body programu 2014

Kromě stavby nové ZŠ jsme splnili i další tři naše stanovené priority: rozšíření školky, rozšíření počtu autobusových spojů i zřízení obecní policie. Z celkových 26 dílčích bodů našeho programu jsme jich 20 zcela splnili, 4 jsou splněné částečně a pouze 2 se nepodařilo realizovat - viz detaily níže. Tento výsledek potvrzuje, že náš program, přestože byl ambiciózní, byl realistický a dokázali jsme mu dostát. V podobném duchu jsme vytvářeli i program pro další volební období a jsme si jisti, že pokud dostaneme ve volbách důvěru, dokážeme ho splnit podobně dobře jako program předchozí.

Úspěchy v období 2014 - 2018

Stručný seznam úspěchů našich zástupců ve vedení obce ve stávajícím volebním období, zejména Mgr. Anny Chvojkové na pozici starostky, uvádíme v chronologickém pořadí na samostatné stránce.

Vyhodnocení programu z roku 2014

Správa obce, komunikace s občany

 • Prosadíme průhlednost, přehlednost a veřejnou kontrolu obecního hospodaření. Odmítáme klientelismus při nakládání s obecním majetkem a při zadávání obecních zakázek.
 • Zřídíme transparentní účet obce: veškeré pohyby na účtu budou veřejně přístupné. pozn. řešení formou účtu neprošlo auditem s ohledem na zobrazení mezd zaměstnanců, nahradili jsme tedy detailním rozklikávacím rozpočtem s vysokou mírou detailů
 • Aktuální čerpání obecního rozpočtu bude dostupné na webových stránkách obce.
 • Veškerá výběrová řízení, včetně jejich výsledků, budou zveřejněna na webových stránkách. Tyto údaje zůstanou dostupné i po ukončení řízení.
 • Komise a výbory budou důstojnými partnery vedení obce; obnovíme činnost stavební a dopravní komise. pozn. nepodařilo se sehnat členy, částečně nahrazeno Výborem pro stavbu školy.
 • Zavedeme ISCHYAS: „Informační Systém Chýně – Aktuality přes Sms“. Systém Vás aktivně bude informovat o důležitém dění v obci, odstávkách vody, příčinách výpadku elektřiny apod. pozn. navíc doplněno aktivní komunikací na Facebookovém profilu obce

Financování rozvoje obce

 • Obecní prostředky budou vydávány v souladu s předem stanovenými prioritami, koncepčně a s oporou v rozpočtu, ve shodě s heslem Efektivní Správa Obce.
 • Naše projekty máme podloženy rozpočtovým výhledem a dotačními tituly na roky 2015 - 2018.
 • Jedním ze základních předpokladů rozvoje obce je pokrytí investic obce dotacemi a je zodpovědností vedení obce tyto dotace získat.
 • Vysoutěžíme firmu, která bude zodpovědná za sledování vyhlášených dotačních titulů a která bude pro obec profesionálně připravovat podklady pro dotace. pozn. externí firma byla využita v první polovině volebního období, kdy se řešilo i nejvíce projektů, následně řešeno vlastními silami zaměstnanců OU
 • Využijeme všechny reálné možnosti úspor v běžných výdajích. Ani malé částky nelze utrácet bez rozmyslu.

Školství

 • Postavíme novou školu do konce volebního období.
 • Prosazujeme koncepční řešení rozšíření kapacity mateřské školy dostavbou dalších prostor v areálu současné školky a rozšíření pozemku školky. pozn. rozšíření o další dvě třídy v objektu Okružní 170

Rozvoj obce, služby

 • Zajistíme dostupnost služeb pošty.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci centra obce. pozn. chodník podél Rudenské, chodníky k Baště
 • Zajistíme bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu. pozn. částečně v souvislosti s pobočkou Pošty, od září 2018 budou do přízemí přesunuty všechny služby OÚ vyjma stavebního odboru
 • Vytvoříme plán položení asfaltových povrchů na prašné komunikace podle jejich vytíženosti a zahájíme jeho realizaci alespoň v nejkritičtějších místech. pozn. plán připraven včetně projektů a stavebních povolení, realizaci plánujeme dořešit v následujícím volebním období, seznam ulic viz náš Program

Spolkový život

 • Aktivně podpoříme spolkový život v obci.
 • Nastavíme jasná pravidla pro přístup spolků k podpoře ze strany obce.

Bezpečnost a doprava

 • Zřídíme v obci služebnu obecní policie.
 • Na příjezdech do obce umístíme měřiče rychlosti. pozn. první ve směru od Bašty, další plánovaný cca 09/2018 Na Vyhlídce
 • Posílíme dopravní spojení s Prahou. pozn. navýšeno o cca 8 spojů, další navýšení po zprovoznění točny od září 2018
 • V souvislosti s nově vzniklou zastávkou ČD se zasadíme o propojení vlakové a autobusové dopravy.

Životní prostředí

 • Budeme pokračovat v budování polních cest v rámci schválených pozemkových úprav a budeme jednat s okolními obcemi o propojení cest stávajících.
 • Zasadíme se o výsadbu zeleně v zastavěné části obce, aby se snížila prašnost a hlučnost našeho okolí. pozn. květinové záhony, výsadba stromů, park Opatovka
 • Budeme jednat s firmou Agrosa o postupném ukončení provozu hnojného plata a o jeho novém využití pro potřeby obce. pozn. zatím nedořešeno, byly zjištěny komplikované majetkoprávní vztahy

Kompletní program z roku 2014 naleznete v archivu našich webových stránek.


Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO