Umíme získat dotace

Zde asi stačí uvést pouze jediné číslo – od našeho nástupu do vedení obce v listopadu 2014 jsme získali pro Chýni již téměř 250 000 000 Kč!

250 000 000 Kč

Největší podíl na této částce má stavba nové ZŠ, na kterou jsme získali 152 mil a následně ještě dalších 44 mil Kč na stavbu sportovní haly. Další projekty, které bylo díky získaným dotacím možno realizovat, najdete na stránce Co se nám povedlo za předchozí čtyři roky.
Z celkového počtu námi podaných žádostí jsme měli cca 60 % úspěšnost, přičemž obvyklá pravděpodobnost přidělení dotace se pohybuje v rozmezí 15 až 70 %.

K výše uvedenému číslu 250 mil Kč ještě dvě srovnání:

  • jedná se o částku převyšující příjmy obce za posledních 15 let;
  • ve volebním období 2006 – 2010 se podařilo získat cca 38 mil, v období 2010 – 2014 pouze necelé 3 mil Kč, přestože toto období bylo největší příležitostí na dotační tituly.

Co vše proces dotace obnáší?

Zde si dovolíme citovat z rozhovoru se starostkou Mgr. Annou Chvojkovou z Chýňského zpravodaje ze srpna 2015, konkrétně odpověď na otázku:
Jak náročný je proces žádostí o dotace? Jak dlouho trvá, než se vám dotace podaří získat a co všechno pro to musíte udělat?

Celá žádost o dotaci má několik kroků. Musíme si nejprve jasně určit, co a proč potřebujeme. Následně je nutné daný záměr dobře popsat. Zásadní je i přesné sestavení rozpočtu. Pokud to podmínky dotace umožňují, je vhodné vždy počítat alespoň s 5% rezervou. Po odevzdání žádosti nastává doba čekání – ta se pohybuje od pár týdnů do několika měsíců, může to být i rok. Záleží na konkrétním dotačním titulu a nastaveném mechanismu hodnocení. Nejprve je každá žádost kontrolována z formálního hlediska, tzn. zda obsahuje všechny doklady a povinné náležitosti. U některých dotací byla možnost na výzvu do pěti dní chybějící doklady doplnit, ale vzhledem ke stále rostoucímu přetlaku žádostí se od toho postupně upouští. To znamená, že i drobná chyba se může vymstít a žadatel o svoji šanci přijde. Následuje předání žádostí hodnotitelům – nezávislým odborníkům na danou problematiku, kteří jsou schopni relevantně žádost vyhodnotit. Po prostudování podkladů se všichni hodnotitelé sejdou v tzv. Hodnotící komisi a vytváří finální pořadí žádostí podle počtu bodů dosažených v hodnocení. Tlustá čára oddělující úspěšné žádosti od neúspěšných se udělá buď definovanou hranicí počtu získaných bodů, nebo při dočerpání finanční alokace výzvy. Pravděpodobnost úspěchu se liší dotace od dotace a pohybuje se v rozmezí 15 až 70 %. Při neúspěchu je nezbytné zjistit důvody a v případném dalším kole se snažit upravit parametry žádosti tak, aby byla šance na úspěch vyšší. Při úspěchu začíná nový a mnohdy mnohem náročnější proces realizace a následné udržitelnosti. Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce dotace udržet výstupy projektu. K udržení výstupů projektu se příjemce dotace zavazuje ve smlouvě o financování. Znamená to, že efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu pěti let, u kanalizace je to například 10 let od dne ukončení fyzické realizace projektu.

Starostka obce Mgr. Anna Chvojková v Chýňském zpravodaji č.5 z roku 2015

Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO